Hvad er GreenCarbon Instrumenter?

Alle økosystemer lagrer kulstof i et eller andet omfang. Men ved en målrettet forvaltning af land- og skovbrugsøkosystemer, kan der lagres langt mere kulstof.

At øge kulstoflagringen kræver en langsigtet og bevidst drift af skov og landbrugsøkosystemerne. Målet for driften er kulstoflagring snarere end ton korn eller m3 vedmasse. Instrumenterne der muliggør øget kulstofbinding i økosystemer er:

Skoven:

  • Ændret drift af skoven, mod øget biomasse pr hektar.  
  • Ændret hydrologi i skoven hen mod naturlig hydrologi og øget andel af skovmoser

Agerjord:

  • Udtagning af lavbundsjorde
  • Omlægning af agerjord med 1-årige afgrøder til vedvarende græs
  •  Ændret hydrologi på landbrugsarealer hen mod naturlig hydrologi i nuværende stærkt drænede områder.
  • Plantning af solitærtræer i landbrugslandet
  • Plantning af levende hegn
  • Ændret drift af jord i omdrift (øget brug af efterafgrøder, reduceret jordbehandling, øget andel af flerårig græs)
  • Etablering af billebanker

Barritskov i Østjylland har, som det første jordbrug i Danmark, kvantificeret sit CO2-lagringspotentiale.  Ændringer i driften i både skov og på agerjord kan øge kulstoflageret med ca 3.000 tons CO2-ækvivalenter om året.